HB BODY P981 - Epoxidový antikorózny základ šedá 400 ml
9,70 €
Uvedená cena je platná k 15.06.2024
HB BODY P981 - Epoxidový antikorózny základ šedá 400 ml
9,70 €
Uvedená cena je platná k 15.06.2024

Rýchloschnúci, antikorózny epoxidový základ v spreji s výbornou priľnavosťou na všetky druhy kovov - vrátane nerezovej ocele, hliníka, galvanizovanej ocele a dielom OEM. Po úplnom preschnutí znáša akékoľvek náterové systémy.Príprava podkladu Povrch musí byť suchý, čistý, zbavený prachu, mastnoty, hrdze a starých, nesúdržných náterov.Povrch pred lakovaním obrúste (P240) a odmastite Antisilom.AplikáciaPred použitím sprej dôkladne pretrepte.Aplikujte 1-2 vrstvy zo vzdialenosti 20-30 cm s časovým odstupom 10-15 minút.aplikované vrstvy nechajte preschnúť 12 hodínPo uschnutí je možné aplikovať vrchný náter.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:n-butanolacetón bisfenol-A-epichlórhydrínová živica s priemernou molekulovou hmotnosťou 700propán-2-olVýstražné upozorneniaH222-H229 Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.H315 Dráždi kožu.H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.51052P321 Odborné ošetrenie (pozri na etikete).P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.P405 Uchovávajte uzamknuté.P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný

DC UNIVERSAL PRIMER - Univerzálny základný náter v spreji červenohnedá (primer) 0,4 L
9,04 €
Uvedená cena je platná k 15.06.2024

Nitro-kombinačný univerzálny základ určený pre vonkajšie aj vnútorné použitie.Poskytuje skvelú priľnavosť pre vrchné syntetické, nitro-kombinačné alebo akrylové spreje.Použiteľný je na keramiku, eternit, kartónový papier, drevo a aj kov.Má obzvlášť vysokú plniacu schopnosť s rýchlym schnutím, ochranou voči korózií s ľahkým nanášaním a brúsením.Výdatnosť:-0,8 m2/0,4 LPríprava podkladuZ ošetrovaného povrchu odstráňte hrdzu a povrch prebrúste.Vyrovnajte drobné priehlbiny alebo nerovnosti opätovným nanášaním a brúsením.Povrch musí byť zároveň čistý, suchý a bez mastnoty.AplikáciaSprej pred použitím pretrepte po dobu 2 minút.Nanášajte zo vzdialenosti cca 25 cm.Po zaschnutí (približne 2-4 hodiny) zbrúste za mokra brúsnym papierom (zrnitosť 600), povrch očistite a nechajte zaschnúť.Následne aplikujte vrchný náter.Sprej neaplikujte na predtým aplikované syntetické alebo akrylové nátery!