PATTEX 100% GÉL - Univerzálne gélové lepidlo 8 g
3,81 €
Uvedená cena je platná k 15.04.2024
PATTEX 100% GÉL - Univerzálne gélové lepidlo 8 g
3,81 €
Uvedená cena je platná k 15.04.2024

Univerzálne gélové lepidlo vhodné na majstrovanie, modelárske a opravárenské práce v interiéri aj exteriéri. Vhodné je na lepenie nasiakavých aj nenasiakavých povrchov.Vhodný je na hliník, betón, oceľ, nerezová oceľ, obklady a dlažby, sklo, keramika, drevo, korok, meď, mosadz, koža, plátno, papier, kameň, zinok a veľa iného.Vytvára priehľadný a elastický film, nesteká na zvislých plochách a je bez zápachu.Príprava podkladuPovrch musí byť nosný, čistý, suchý, zbavený prachu a mastnoty. V prípade potreby odsajte prach a vyčistite povrch pomocou vhodného čističa na báze rozpúšťadla. Odstráňte z povrchu zvyšky lepidla, silikónu alebo zle priliehajúce farby.AplikáciaSpôsob nanášania závisí od  povahy lepeného materiálu.Vo väčšine prípadov stačí aplikácia na jeden z lepených povrchov. Množstvo nanášaného lepidla závisí od nasiakavosti povrchu. Hladké materiály, ktoré sú nenasiakavé alebo ktorých nasiakavosť je nízka, je možné bez problémov nalepiť pomocou malého množstva/ tenkej vrstvy lepidla. Vysoko porézne materiály, ktoré sú veľmi nasiakavé, vyžadujú väčšie množstvo lepidla – v niektorých prípadoch aj obojstranný nános lepidla.Lepené povrchy stlačte ihneď po aplikácii lepidla. Pri lepení ľahších predmetov alebo na vodorovných plochách nie je nutná dodatočná fixácia spoja, ťažké predmety na zvislých plochách zaistite počas min. 30 minút pomocou lepiacej pásky alebo svorky. Pri veľkom namáhaní spoja odporúčame zafixovanie počas 24 hodín. Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Senzibilizátor pokožky kategória 1H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Výstražný piktogramObsahuje trimetoxyvinylsilánVýstražné slovo: PozorVýstražné upozornenia H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.Bezpečnostné upozornenie: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.P280 Noste ochranné rukavice.Bezpečnostné upozorneniaZneškodňovanie:P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.Iná nebezpečnosťŽiadne pri riadnom používaní.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).