HB BODY F220 - Jemný polyesterový dvojzložkový tmel biela 250 g
4,78 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
HB BODY F220 - Jemný polyesterový dvojzložkový tmel biela 250 g
4,78 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024

Polyesterový dvojzložkový stierkový tmel určený pre tmelenie poškodených povrchov. Je špeciálne vyvinutý pre tmelenie galvanicky upravených povrchov - problematických zinkov, hliníka, železa, nerezu a pod. Je ľahko brúsiteľný a rýchlo schne.brúsenie je možné za sucha brúsnym papierom zrnitosti P120-140. Riedenie: - neriedi sa Tuženie: - tužidlo 705 (pomer 100:2-3 %)Tužidlo je súčasťou balenia. Príprava podkladu Povrch musí byť pred tmelením čistý, suchý, zbavený prachu a mastnoty. Na odmastenie odporúčame použiť Antisil 770 alebo 771. V prípade potreby odstráňte olupujúce sa časti hrdze a všetky nesúdržné nátery. Tmel neaplikujte na: 1K plniče a základy, TPA, staré mäkké farby a laky. Aplikácia Tmel natužte v pomere 100:2-3% (objemovo) a poriadne premiešajte. Do tužidla nepridávajte väčšie množstvo tužidla - môže ovplyvniť finálny odtieň nanesenej vrstvy. Doba spracovateľnosti pripravenej zmesi je do 4 minút. Tmel nanášajte gumovou stierkou a v prípade zaoblených častí pomocou kovovej alebo nerezovej špachtle. K plnému preschnutiu dôjde za cca 20-30 minút. Následne je vhodné brúsenie za sucha brúsnym papierom zrnitosti P120-400 , prípadne pod vodou brúsnym papierom zrnitosti P180-800. V prípade použitia tmelu do vyšších teplôt ako je 80-100°C znížte množstvo tužidla o 50%, aby nedochádzalo k odlupovaniu. Ako ďalšiu vrstvu odporúčame akrylátový plnič. Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:styrénVýstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.H372 Spôsobuje poškodenie sluchových orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Expozičný vstup: Vdýchnuť/inhalácia.Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P241 Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie] zariadenie do výbušného prostredia.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami. Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný

HB BODY P360 - Základný plnič čierna 1 L
20,17 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
HB BODY P360 - Základný plnič čierna 1 L
20,17 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024

Akrylátový, izolačný antikorózny základ s výbornou priľnavosťou na originálne diely pre čiastočné alebo úplné opravy karosérie. Môže sa použiť dvoma spôsobmi - brúsenie za sucha alebo aplikácia wet on wet. Výdatnosť: - 4,5 - 12 m2/LRiedenie:- neriedi sa (riedidlo 740 pri aplikácií mokré na mokré)Tuženie:- tužidlo 720/tužidlo 722Príprava podkladuPred aplikáciou očistite povrchy od nečistôt a mastnoty.Odmastenie vykonajte pomocou Antisil 770 alebo 771.AplikáciaPripravte si hmotu v pomere 2:1 s tužidlom 720 alebo 722.Doba spracovateľnosti pripravenej zmesi je 30-45 minút. V prípade aplikácie mokré do mokrého sa náter aj riedi maximálne 20% riedidlom 740 alebo 741. Aplikujte pomocou striekacej pištole: 1-2 vrstvy pri aplikácií bez brúsenia a 2 vrstvy v prípade aplikácie mokré do mokrého.Doba schnutia je cca 30-60 minút pri teplote 60°C a pri aplikácií mokré do mokrého 20-30 minút.Časový úsek medzi jednotlivými vrstvami je 5-10 minút aj napriek tomu, že materiál vyzerá riedky.Uvedená doba je vhodná k tomu, aby sa predišlo stekaniu a bublinám.Aby ste docielili lepšieho brúsenia používajte BODY kontrolný sprej, ktorý sa musí použiť po zaschnutí alebo pred brúsením základu.Akákoľvek vada na povrchu, kde sa bude aplikovať plnič, môže byť opravená niektorým z tmelov BODY.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH222-H229 Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.H315 Dráždi kožu.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný

SOUDAL GASKET SEAL - Tmel na motory soudal - červená 0,31 L
12,90 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
SOUDAL GASKET SEAL - Tmel na motory soudal - červená 0,31 L
12,90 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024

Tepelne odolný, trvalo pružný tmel nahradzujúci všetky typy a rozmery korkových, fibrových, papierových alebo gumových tesnení. Odoláva pôsobeniu ropných produktov ako sú motorové palivá, oleje, mazivá a chladiace zmesi.Po vytvrdnutí je trvale elastický a pri nanášaní má typický octový zápach. Vhodný je pre použitie na tesnenie väčšej časti spojov motorov, tesnenie spojov čerpadiel, kompresorov, vykurovacích zariadení a vhodný je aj pre často rozoberateľné spoje.Podklady:- vhodné podklady: kovy a všetky ostatné bežné podklady.Príprava podkladuPodklad musí byť pred aplikáciou tmelu čistý, suchý, bez mastnoty a prachu. AplikáciaTmel nanášajte pomocou mechanickej alebo pneumatickej vytlačovacej pištole.Povrch spojovacích častí očistite a naneste rovnomernú vrstvu tmelu na jendu zo spojovacích častí.Do 10 minút časti spojte a rovnomerne mierne stiahnite.Finálne dotiahnutie preveďte po 1 hodine. Po úplnom vytvrdnutí (10-12 hodín) je spoj plne funkčný, prípadne prebytočný tmel môžete začistiť orezaním. V prípade potreby opakovaného rozrezania spoja, naneste na jednu z plôch jemný olejový film, ktorý zamedzí prilepenie tesnení k povrchu.ČistenieNevytvrdnutý tmel očistite pomocou White Spirit.Po vytvrdnutí je možné tmel odstrániť len mechanicky. Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]NeklasifikovanýNežiaduce fyzikálno-chemikálne účinky, účinky na ľudské zdravie a životné prostredieNa základe našich vedomostí tento produkt nepredstavuje osobitné riziko pod podmienkou dodržania všeobecných pravidiel priemyselnej hygieny.Prvky označovaniaOznačenie podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]EUH vety EUH210 - Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.Iná nebezpečnosťNeobsahuje žiadne látky PBT/vPvB ≥ 0,1 % odhadnuté v súlade so smernicou REACH, príloha XIII.