COLOR COMPANY - Terpentínový olej 430 g
8,05 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
COLOR COMPANY - Terpentínový olej 430 g
8,05 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024

Terpentínový olej je možné využiť pre rôzne technické použitie a zároveň ako riedidlo do farieb.Ako riedidlo do farieb odporúčame terpentín použiť vtedy, ak je tak určené pri náterovej hmote alebo inom výrobku.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Flam. Liq. 3, H226Asp. Tox. 1, H304Skin Irrit. 2, H315Skin Sens. 1, H317Eye Irrit. 2, H319Aquatic Acute 1, H400Aquatic Chronic 1, H410Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinkyHorľavá kvapalina a pary.Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredieDráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Môževyvolať alergickú kožnú reakciu. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Veľmi toxický pre vodné organizmy, sdlhodobými účinkami.Prvky označovaniaVýstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečné látky: p-mentha-1,4(8)-diene, p-menta-1,3-dién, p-mentha-1,4-dien, dipentén, 4-menta-1(7),2-dién, Pin-2(10)én, 1,7,7-Trimetyltricyclo[2.2.1.02.6]heptánVýstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H315 Dráždi kožu.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné rukavice.P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte lekára.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P331 Nevyvolávajte zvracanie.P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P391 Zozbierajte uniknutý produkt.P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.P501 Zneškodnite obsah/nádobu podľa platných predpisov.Požiadavky na uzávery odolné proti otvoreniu deťmi a hmatateľné výstrahyObal musí byť opatrený hmatateľnou výstrahou pre nevidomých. Obal musí byť opatrený uzáverom odolným proti otvoreniu deťmi.Iná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605.Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

ZINGA Zingasolv - riedidlo do farby ZINGA 0,25 L
5,69 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
ZINGA Zingasolv - riedidlo do farby ZINGA 0,25 L
5,69 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024

Riedidlo do farby Zinga