DEN BRAVEN - Samonivelačná hmota MULTI FLOOR S600 šedá 25 kg
27,58 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
DEN BRAVEN - Samonivelačná hmota MULTI FLOOR S600 šedá 25 kg
27,58 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Samonivelačná zmes cementu, plnív a špeciálnych prísad s PP vláknami pre použitie do interiéru.Vytvrdzuje hydratáciou a vytvára trvalo jednoliaty a súdržný podklad.Slúži na dokonalé vyrovnanie povrchu pred položením finálnej vrstvy. Hmota nie je určená ako konečná povrchová úprava a nie je ani mrazuvzdorná.Vhodná je aj na vykurované podlahy s ideálnou pevnosťou v ťahu u tlaku.Má výborný rozlev so schopnosťou vyplniť malé trhliny do 2 mm a obsahuje výstužné vlákna.Vhodná je aj na nenasiakavé podklady ako je napr. súdržná dlažba, na ktorú bol predtým aplikovaný adhézny mostík.Spotreba: - 1,6 kg/m2Príprava podkladuPodklad musí byť pevný, čistý, suchý, nosný, zbavený prachu, starých náterov, zvyškov olejov, výkvetov, nesmie byť vodoodpudivý a zmrznutý.Väčšie priehlbiny najskôr vyrovnajte napr. opravnou hmotou na betón.Podklad je nutné ošetriť penetračným náterom Primer ALFA.Pri podklade ako je stará dlažba je nutné použiť adhézny mostík.AplikáciaSuchú zmes rozmiešajte s čistou vodou v stanovenom pomere (viď. obal).Namiešanú zmes je nutné spracovať najneskôr do 30 minút.Dôkladnú homogenizáciu vykonajte vretenovým miešadlom na vŕtačke pri nízkych otáčkach (max. do 500ot./min).Po 2 - 3 min. miešania sa malta nechá 1 min. odstáť a môže sa ihneď spracovávať. Hmotu rozlievame v pruhoch vo vzdialenosti 20 – 30 cm.Je potrebné dbať na to, aby nový materiál bol čo najskôr aplikovaný už k položenému - rozliatemu pre zaistenie napojenia (do max. 30 minút v závislosti na teplote a vlhkosti podkladu).Pri aplikácii vykonáme kontrolu rozliatia.Čerstvo nanesený materiál sa roztiahne pomocou špachtle alebo hliníkovej laty, hladidla, tyče.Pre zvýšenie kvality povrchu použijeme ježkový valček, čím sa odstráni prebytočný vzduch a nanesená vrstva sa zarovná. (dĺžku hrotu valčeka volíme podľa hrúbky vrstvy max. 30 mm).Tuhnúca hmota sa už nesmie riediť.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác ihneď očistite pomocou vody.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia zmesi podľa Nariadenia EP a Rady č. 1272/2008 CLP: GHS05,07 NebezpečenstvoSkin Irrit.2, H315Skin Senz.1, H317Eye Dam.1. H318Prvky označovaniaVýstražné piktogramySignálne slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH315 Dráždi kožu.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H318 Spôsobuje vážne poškodenie očíBezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P261 Zabráňte vdychovaniu prachuP280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliareP302 +P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.P304 +P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch anechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.P333 +P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.P305 +P351 +P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaníP402 Uchovávajte na suchom mieste.P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného odpaduIná nebezpečnosťObsahuje: portlandský cement popolček z portlandského cementu