PLESNISTOP - Prostriedok na ničenie plesní 1 L
6,88 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
PLESNISTOP - Prostriedok na ničenie plesní 1 L
6,88 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024

Prípravok, ktorý účinne pôsobí na ničenie húb, rias, plesní a lišajníkov na stenách, fasádach, omietkach, kamenných a betónových plochách.Biocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.Výdatnosť:- 10-12 m2/LRiedenie:- neriedi saAplikáciaNapadnuté miesta natrite alebo nastriekajte prípravkom.Pre zabezpečenie dlhodobej ochrany nechajte prípravkom pôsobiť 24 hodín.Po tejto dobe pôsobenia pleseň mechanicky odstráňte.Takto ošetrený podklad môžte následne natrieť bežnými maliarskymi prípravkami.Ak maliarske prípravky neobsahujú zložku zabraňujúcu ďalšiemu rastu plesní, odporúčame vyschnutý náter 1x pretrieť Plesnistopom alebo sa môže Plesnistop miešať do maliarskej zmesi v pomere 0,5L prípravku na 10L maliarskej zmesi.Pleseň nikdy neodstraňujte pred ošetrením, aby sa do okolia nerozšírili výtrusy, ktoré sa môžu stať zdrojom novej nákazy.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Skin Irrit. 2, H315Eye Irrit. 2, H319Aquatic Chronic 3, H412Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredieSpôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždi kožu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Prvky označovaniaVýstražný piktogram:Výstražné slovo: PozorVýstražné upozorneniaH315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné okuliare.P321 Odborné ošetrenie (pozri doplnkové inštrukcie pre prvú pomoc na etikete).P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.Iná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605. Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.