COLOR COMPANY - Protiplesňová prísada do farieb a omietok 1 L
7,70 €
Uvedená cena je platná k 15.06.2024
COLOR COMPANY - Protiplesňová prísada do farieb a omietok 1 L
7,70 €
Uvedená cena je platná k 15.06.2024

Vysoko účinný prostriedok určený ako fungicídna prísada do bežných vodou riediteľných interiérových farieb a exteriérových omietok. Pôsobí preventívne proti hubám, plesniam, riasam, lišajníkom a účinne bojuje proti opätovnému vzniku.Výdatnosť:- 10 m2/LBiocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.PoužitiePrípravok zmiešajte s maliarskou zmesou v pomere 0,5 L na 10 L maliarskej zmesi (pomer 1:20).V prípade už napadnutého povrchu muriva plesňami je potrebné ešte pre náterom zlikvidovať plesne.napadnuté miesta sa natrite alebo nastriekajte prípravkom.Pre zabezpečenie dlhodobej ochrany nechajte prípravok pôsobiť 24 hodín.Po tejto dobe pleseň mechanicky odstráňte.Pleseň pred natretím nikdy neodstraňujte, aby sa do okolia nerozptýlili nebezpečné výtrusy, ktoré sa môžu stať zdrojom novej nákazy.Takto ošetrený podklad môžete natrieť bežnými maliarskymi prípravkami.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Skin Irrit. 2, H315Eye Irrit. 2, H319Aquatic Chronic 3, H412Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredieSpôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždi kožu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Prvky označovaniaVýstražný piktogram:Výstražné slovo: PozorVýstražné upozorneniaH315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné okuliare.P321 Odborné ošetrenie (pozri doplnkové inštrukcie pre prvú pomoc na etikete).P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie sodpadmi alebo vrátením dodávateľovi.Iná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605. Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.