DEN BRAVEN - Interiérová farba na sadrokartóny AMBIENT biela 18 kg
35,09 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
DEN BRAVEN - Interiérová farba na sadrokartóny AMBIENT biela 18 kg
35,09 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Interiérová maliarska farba určená na maľovanie interiérových stien a stropov v domácnosti alebo komerčných priestoroch. Farba má veľmi vysokú priľnavosť na sadrokartón s výslednou belosťou 88%.Zároveň je odolná voči oteru za sucha s veľmi vysokou krycou schopnosťou. Farbu je možné dotónovať do odtieňa pomocou tónovacích farieb.Výdatnosť:- 6-10m2/kgRiedenie:- vodouPoužitie:+ interiérové nátery sadrokartónových dosiek všetkých výrobcov+ nátery štrukturálnych tapiet a tapiet zo sklených vlákien+ prekrývanie akrylových tmelov Den Braven za účelom dosiahnutia zhodného vzhľadu s okolitým maliarskym náterom+ nátery omietok, muriva, drevotrieskových a drevovláknitých dosiekPríprava podkladuPodklad musí byť suchý, súdržný, pevný, vyzretý, bez voľných častíc prachu, mastnoty alebo iného znečistenia.v prípade ak je povrch biologicky napadnutý -vytvorené plesne, je potrebné toto napadnutie odstrániť.V prípade potreby tmelom vyrovnajte a vyplňte trhliny alebo menšie diery.Pred náterom farbou ošetrite podklad penetračným náterom S-T70 alebo farbou zriedenou s vodou v pomere 0,3-0,5 L na 1 kg farby.AplikáciaPo zaschnutí penetračného náteru aplikujte 1-2 krycie nátery farbou zriedenou s vodou max. 0,1 L vody na 1 kg farby.Po dôkladnom premiešaní nanášajte štetcom, valčekom alebo striekaním.Medzi jednotlivými vrstvami nechajte potrebný čas na schnutie aplikovanej vrstvy.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác ihneď očistite vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadení (ES) č. 1272/2008 (CLP):Prvky označovaniaOznačenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP):Výstražný piktogram: -Výstražné slovo: -Výstražné upozornenia: -Bezpečnostné upozornenia: -Doplňujúce informácie:EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, reakčná zmes zložená z týchto látok: 5- chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1).Iná nebezpečnosťTáto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.Tento produkt neobsahuje SVHC látku.Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.